Pate me bacha xxx hot pik

16-Dec-2016 01:37 by 2 Comments

Pate me bacha xxx hot pik - mesum di gubuk tengah hutan beem tube

Lekin yih mansiiba faqat ek jala hai, jo ins^n ke atkal ne phailaya hai^ aur jab Kalam Ullah ki roshni men laya jata, jhat zai hota hai. Kyiinki makra apne jale ko phir apne andar la nahio sakta. In sab achchhi achchhi sifat OQ mee muwafiqat i kamil hai. Dunya meo baze hain, jo kahte, ki Dunya makri ka jala sa hai, Ki jis tarah makra us saman se, jo us ke andar hai, apna jala phailata hai, aur apni khushi par use baz lata, aur apne andar phir jama karta hai ; usi tarah Khuda us saman se, jo apne andar rakhta hai, dunya ko us sab samet, jo us men hai, phailata, aur jab us ki marzi ho, phir apne hi andar sab kuchh jama kareg^.

Yun us ki sachchai aur paki ke lipar parda phailaya jata, aur bhale bure ka imtiyaz dafa kiya jata hai.

Khuda ne aiyam i qadim men waqt ba waqt apni marzi aur ahkam bani adam par izhar kiya. Wuh ek ma- kan men gunah aur badi se nafrat rakhta, aur us ki saza bhi deta hai : diisre makan men us se khush hota, aur us ke karnewale ko dilas^ deta hai.

Isi sabab se hai, ki jahan kahin bani adara men se kisi ne apni aql aur fahm se Khuda ki khassiyat aur sifat ka bayan karne chaha, aur jis tarah ki khidmat aur parastish se raza i Ilahi ba- sil howe, us ki tali'ra aur tadbir men saho aur galatian mill hui hain.

Taubhi Mahammad ne apne atkal par takiya karke, aur apne maqsad ko pahunchne ke bye Ilahi sifaton men khalal ane diya.

Ba sabab is ke Quran men Ilahi khassiyat aur sifat Hinduon ki kitabon se nihayat ^hassa, aur bartar, aur bahal nazar ate haiy.

Wuh sab kahiij, aur har halat men tumhare as pas hai, aur har ek bat ko sunta hai, har ek kam ko dekhta, aur bar ek 'khiyal ko janchta hai. Agar asman ke I'lpar charh jao, to wuh wahan hai .; agar patal men bichhao, wahan bhi wuh hai.

Pas, ai bani adara, jo koi hon, ki in baton ko rculahaza karte ho, wuh kaisd Khuda hai, ki jis se tumhen kam hai!

Sabab ki jin se dxmyi Masihi mazhab se dushmani rakhti hai, 208 XXXIV. Khuda ki pak zat ruhani aur nadidani hokar wuh insan ki pah- chan aur shinakht se bahar hai.

Yun, bar ek guroh aur har ek shakhs, jo Khuda apne Khahq ko chhor aur kisi chiz ki parastish kare, qiya- mat aur adalat meo beuzr aur mujrim thahrega ; kyunki unhon ne apne maqdur tak us ko nahin dhundha, aur jan bujhke makhk'iq ke pichhe pare.

Aur is ka sabab yih hai, ki un ke shair aur kabitoo ne apne atkal par daurke Ilham i Ilahi ki hidayat na pai. S Icuchh ki us ki samajh men munasib th^, 3^a us ke matlab baham pa- hunc Mne ko kam awe, so likha.

Qata nazar bani adam ke darmiyan kisii tarah ki galat aur kam i karih maujiid nahio hai, ki jis men Khudd Taala ap mubtala na hiia hai, agar Hindiion ki dini kitabeo ma- ni jaen.

Badkar, jo Tauret aur Injil se Khuda ki khassiyat aur sifato Q ki haqiqat dar- yaft kare, aur un ke laiq samajh pawe, albatta apne hai se ghabraeg^, aur anevvali saza se thartharake apne dil men kaheg^, Kash ki main us ki nafarmani na karta !

  1. Live adult chat paypal 14-Jan-2016 11:00

    Stand-up lovers should make the most of the Just for Laughs festival, foodies will love a date at the Omnivore Food Festival in August and music fans have endless options from jazz to reggae.